Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

lulunoire
Ból jest jedynym uczuciem, które nie dopuszcza intymności. Można dzielić z kimś szczęście, można dzielić przyjemność, smutek, gniew, zazdrość, można dzielić miłość, można nawet dzielić wstyd — ale z nikim nie można dzielić bólu. Ból jest dyscypliną samotności i drogą do wnętrza duszy.
— Jacek Dukaj, Król Bólu
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Trzeba mi będzie czasu, by z tego wyjść, i wiem, że po tym wszystkim pozostanie blizna. [...] Wspomnienia bolą, ale tylko myśląc o tym wszystkim, będę mógł kiedyś zapomnieć...
— List Ralpha Greensona do Anny Freud, Santa Monica 20 sierpnia 1962
Reposted frommissbrodka missbrodka viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Ten świat staje się zimniejszy. Nieznajomi mijają.
Nikt nie oferuje ci ramienia. Nikt nie patrzy ci w oczy.
— James Blunt - Bonfire Heart
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
8674 bd85 420
Reposted frombatgirl batgirl viafelicka felicka

October 10 2017

It’s never too late to change the road you’re on.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairbjarbirb irbjarbirb

October 09 2017

lulunoire
lulunoire
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaRedPenny RedPenny
lulunoire
5190 c659 420
Reposted fromzciach zciach viaRedPenny RedPenny
lulunoire
2365 1382 420
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaRedPenny RedPenny

October 06 2017

lulunoire
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
0520 ade8 420
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viairbjarbirb irbjarbirb

October 05 2017

8400 e520 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairbjarbirb irbjarbirb

October 03 2017

2494 e626 420

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
lulunoire
2663 0d73 420
Reposted fromberabirsza berabirsza viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
1729 5247 420
Reposted fromcube cube viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
7973 7699 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl